Opći uvjeti suradnje sa iznajmljivačima - Villsy

VILLSY društvo s ograničenom odgovornošću za iznajmljivanje nekretnina, turizam i turistička agencija; Kastavska 18, 52000 Pazin; OIB: 17191292654; MBS: 130093085; Registrirano na Trgovačkom sudu u Pazinu; temeljni kapital 20.000,00 HRK; broj žiro računa HR62 2340 0091 1110 0258 1

OPĆI UVJETI POSLOVANJA SA IZNAJMLJILVAČIMA SMJEŠTAJNIH JEDINICA

Članak 1.

Iznajmljivač se obvezuje Agenciji pružiti sve potrebne podatke o smještajnim jedinicama i dodatnim uslugama koje nudi, a koje su predmet suradnje, kao što su podaci o lokaciji, adresi, kapacitetu, kategoriji, opremljenosti, podacima o udaljenostima itd. o čemu će Iznajmljivač popuniti upitnik koji je sastavni dio Ugovor o posredovanju u pružanju usluga smještaja sklopljen između iznajmljivača smještajne jedinice (u daljnjem tekstu ugovor) . Iznajmljivač potpisom ugovora potvrđuje da su sve pružene informacije istinite i točne te je isključivo Iznajmljivač odgovoran za netočne, nepotpune i pogrešne informacije kao i za dane informacije koje gosta dovode u zabludu te ga navode na stvaranje pogrešnih zaključaka čak i kada je Agencija pregledala smještajnu jedinicu. Iznajmljivač se također obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče smještajnih jedinica, promjena u kategorizaciji, ulasku ili izlasku u sustav PDV-a i osobnih podataka Iznajmljivača odmah obavijestiti Agenciju izravnim javljanjem na e-poštu, faks, ili telefon. U slučaju promjene Iznajmljivača (nositelja kategorizacije), Agencija ima pravo zatvoriti kalendar i onemogućiti prodaju smještajnih kapaciteta dok ne dobije novu važeću kategorizaciju. Iznajmljivač jamči da je IBAN kunskog žiro računa kojeg je dostavio Agenciji, da mu na njega vrši plaćanja, zaista njegov i da je ispravan. Ako Iznajmljivač uskrati ili Agenciji pruži netočne osobne podatke, podatke o objektu i uslugama koje nudi, odgovara za sve pokrenute odštetne zahtjeve gosta, nanesenu štetu Agenciji kao i eventualne sankcije koje bi Agencija mogla snositi od strane nadležnih državnih tijela.

Članak 2.

Agencija se obvezuje da će podatke o smještajnim jedinicama uključiti u svoju bazu podataka u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta i drugih medija. Agencija zadržava pravo bez prethodne najave privremeno isključiti iz ponude smještajne jedinice u vlasništvu Iznajmljivača na njenim Internet stranicama što ne mora rezultirati trajnim prekidom suradnje. Ukoliko je Iznajmljivač ustupio Agenciji fotografije smještajnih jedinica odgovoran je za vjerodostojnost svih podataka i fotografija smještajnih jedinica u njegov om vlasništvu, koje Agencija koristi u promidžbene svrhe putem Interneta i drugih medija. Iznajmljivač također potvrđuje da je v lasnik autorskih prava fotografija koje je ustupio Agenciji te da će Agenciji odgovarati za štetu ukoliko Iznajmljivač nije vlasnik navedenih autorskih prava. Ukoliko Iznajmljivač Agenciji nije ustupio fotografije objekta, Agencija će iste u dogovoru sa Iznajmljivačem napraviti o svom trošku. Troškove savjetovanja, obilazaka, izrada opisa i skica, prezentacije na internetu te troškove ostalih marketinških aktivnosti potrebnih za učinkovito popunjavanje smještajne jedinice u cijelosti pokriva Agencija slijedom čega su iste isključivo vlasništvo Agencije. Ukoliko iznajmljivač ili treća osoba neovlašteno koriste fotografije objavljene na web stranici Agencije www.villsy.com u svrhu reklamiranja smještajne jedinice, iznajmljivač se obvezuje Agenciji u roku od 3 (tri) dana od pisanog poziva, platiti naknadu za troškove fotografiranja u iznosu od 1.500,00 kn uvećano za porez na dodanu vrijednost. Po plaćanju navedene naknade, Iznajmljivač dobiva pravo neograničenog korištenja predmetnih fotografija

Članak 3.

3.1. Prodaja smještajnih kapaciteta odvija se bez prethodne provjere raspoloživosti sa Iznajmljivačem. Kako ne bi došlo do preklapanja termina, Iznajmljivač je obvezan Agenciji odmah javiti svaku rezervaciju koja nije ostvarena njenim posredovanjem, a javljanje se vrši odmah po potvrđenoj rezervaciji ili upitu kojeg Iznajmljivač dobije od druge agencije ili gosta. Smještajne jedinice se smatraju slobodnima ukoliko Iznajmljivač nije unio u rezervacijski sustav ili javio e-poštom ili SMS-om da su zauzete. Načini javljanja zauzeća su:

• prijavom na rezervacijski sustav;

• e-poštom na adrese Agencije reservations@villsy.com ili info@villsy.com;

• telefonom na brojeve: 091 585 2596 ili 091 588 8620;

Članak 4.

4.1. Agencija prodaje smještajne kapacitete od iznajmljivača bez prethodne provjere raspoloživosti te iste Iznajmljivaču potvrđuje telefonom, mailom ili sms-om. U slučaju da Iznajmljivač prihvati rezervaciju za nadolazeću godinu po cijenama iz prethodne godine, iako cjenik za nadolazeću godinu nije potvrđen, Iznajmljivač istu ne može naknadno stornirati. Ukoliko prilikom fiksne potvrde ili najave rezervacije (otvaranje opcije za uplatu) agencije dođe do preklapanja rezervacije Agencije i rezervacije Iznajmljivača, zbog nepoštivanja dogovorenog načina rada od strane Iznajmljivača, rezervacija Agencije ima prednost. U protivnom Agencija ima pravo naplatiti odštetu od Iznajmljivača u iznosu od 15% ukupne vrijednosti stornirane rezervacije. Također Agencija zadržava pravo raskida ugovora ako procijeni da je broj odbijenih rezervacija za nju neprihvatljiv. U slučaju da Iznajmljivač naknadno stornira već potvrđenu rezervaciju, a razlozi za to su drugačiji od onih navedenih u članku 5. ovog ugovora, sve troškove oko nalaženja zamjenskog smještaja za goste Agencije snosi sam Iznajmljivač. U tom slučaju Iznajmljivač je dužan odmah u dogovoru s Agencijom ponuditi zamjenski smještaj i sve popratne usluge gostima Agencije s obvezno istim ili boljim karakteristikama, te iste ili bolje kategorije u istoj destinaciji u kojoj se nalazi smještaj Iznajmljivača. Ako Iznajmljivač nije u mogućnosti ponuditi takav smještaj, dužan je Agenciji izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava za neostvarenu rezervaciju, a Agencija će gostu pronaći smještaj iz vlastite ponude. Iznajmljivač je u ovom slučaju obvezan nadoknaditi moguću razliku u cijeni vlastitog i zamjenskog smještaja, moguća naknadna potraživanja od strane gosta, kao i odštetu Agenciji u fiksnom iznosu od 1.500,00 HRK za što će primiti račun. Odšteta pokriva izgubljeni prihod Agencije za neostvarenu rezervaciju, troškove marketinga, produkcije, kao i nanesenu štetu ugledu Agencije. Ukoliko Iznajmljivač ima rezervacije koje mu Agencija još nije platila, Agencija zadržava pravo da naplati storno troškove iz te neplaćene rezervacije, u protivnom Iznajmljivač je dužan storno troškove platiti u roku od 30 dana od primitka računa.

4.2. Agencija će informirati Iznajmljivača o rezervacijama kod svake promjene stanja. Iznajmljivač može u svakom trenutku provjeriti sve podatke o stanju rezervacija svoje smještajne jedinice na internet stranicama agencije www.villsy.com ili izravno sa Agencijom. Agencija se obvezuje obavi jestiti goste o uvjetima pružanja usluga smještaja prilikom predstavljanja smještajnih kapaciteta na svojim internetskim stranicama te da plaćanjem akontacije cijene smještaja gost prihvaća te uvjete. Agencija se obvezuje u ime iznajmljivača gostu dostaviti posebnu potvrdu za pojedinu rezervaciju najma smještajne jedinice sa definiranim detaljima, terminom i cijenom usluge.

Članak 5.

5.1. Visina storno troškova za kapacitete Iznajmljivača se određuju prilikom definiranja cjenika. Iznajmljivač i Agencija dogovaraju sljedeće storno troškove prema gostu:

• 4 radna dana nakon potvrde rezervacije (primjenjuje se u slučajevima kada je odabrana opcija bankovnog plaćanja) – nema storno troškova

• 30 ili više dana do početka rezervacije, Iznajmljivač zadržava sve primljene uplate od strane agencije • 15 do 29 dana do početka rezervacije, Iznajmljivač zadržava 30% cijene Iznajmljivača

• 1 do 14 dana do početka rezervacije, Iznajmljivač zadržava 50% cijene Iznajmljivača

• na dan početka rezervacije Iznajmljivač zadržava 100% cijene Iznajmljivača

Ukoliko je gost izvršio uplatu po modelu plaćanja u gotovini vlasniku na dan dolaska, Agencija ne može garantirati storno troškove koji prelaze visinu naplaćenog predujma.

5.2. Agencija storniranu rezervaciju može zamijeniti novom. Ako je Iznajmljivač samostalno popunio dio ili cijeli termin stornirane rezervacije Agencije gubi pravo na naknadu storno troškova za popunjene dane. Nadalje, Iznajmljivaču se šteta neće nadoknaditi ako ne prihvaća zamjensku rezervaciju Agencije unutar termina otkazane rezervacije. Ako je nova rezervacija po trajanju jednaka storniranoj rezervaciji, Iznajmljivač ima pravo potraživati naknadu samo za novu rezervaciju. Ako je nova rezervacija kraća od stornirane rezervacije, Iznajmljivač ima pravo od Agencije potraživati naknadu za novu rezervaciju, te poštujući prethodno navedene storno uvjete, naknadu za razliku dana između nove i stornirane rezervacije. Rok plaćanja storno troška Iznajmljivaču je 15 dana od završnog datuma otkazane rezervacije.

5.3. Ukoliko do otkaza rezervacije Agencije dođe uslijed izuzetnih okolnosti koje su uzrokovane smrtnim slučajem, nezgodom il i bolesti koja iziskuje bolničko liječenje gosta ili okolnosti koje su uzrokovane “višom silom” (rat, elementarne nepogode, terorističke akcije, i dr.) Iznajmljivač ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava za otkazanu rezervaciju te storno uvjeti pod člankom 5.1. ovih općih uvjeta postaju nevažeći.

Članak 6.

6.1. Iznajmljivač je dužan za sve potvrđene rezervacije gostu dati uslugu smještaja u stanju kakvo je opisano (slikovno i tekstualno) na Internet stranicama Agencije, sa svom ispravnom opremom i sadržajima. Smještaj mora biti uredan, čist, slobodan od predmeta i sadržaja koji ne pripadaju smještaju. Nečista i neuredna smještajna jedinica, kao i smještajna jedinica koja fizički odstupa od opisa na Internet stranicama Agencije, daje gostu za pravo uložiti žalbu Iznajmljivaču i Agenciji. Ako je gost nastavio koristiti uslugu smještaja, a i dalje ima zamjerke, Iznajmljivač je dužan surađivati s Agencijom i gostom u dobroj namjeri da se otklone uzroci žalbe. Ako se ne uspije postići dogovor, Agencija će poslati svog predstavnika u smještaj kako bi utvrdila opravdanost pritužbe gosta i visinu povrata na koju gost ima pravo prema uobičajenim uzancama u turizmu. U slučaju da se na licu mjesta utvrdi da je došlo do teškog propusta ili propusta koji se ne može promptno ukloniti, gost ima pravo, u dogovoru s Agencijom, jednostrano otkazati rezervaciju. Ukoliko se utvrdi da je pritužba gosta u domeni odgovornosti Iznajmljivača, Iznajmljivač je u cijelosti dužan izvršiti uplatu sredstava Agenciji u iznosu koji će Agencija vratiti gostu zbog opravdane žalbe. Agencija može i od drugih potvrđenih rezervacija kod istog Iznajmljivača zadržati iznos koji će vratiti gostu zbog opravdane žalbe. Isto tako, ako se u neposrednom susjedstvu stvara nesnosna buka, širi prljavština i jako neugodni mirisi, a za što Iznajmljivač nije direktno odgovoran, gost ima pravo, u dogovoru s Agencijom, otkazati rezervaciju. U tom slučaju Iznajmljivač se odriče daljnjih potraživanja prema Agenciji za nerealiziranu rezervaciju, ali nije dužan snositi eventualna daljnja potraživanja od gosta. Ako Agencija nije izvršila uplatu Iznajmljivaču za rezervaciju na kojoj se dogodila pritužba gosta, rok za uplatu iste je 30 dana od završnog datuma otkazane rezervacije.

6.2. Agencija nije odgovorna za bilo kakav oblik štete koju prouzroči gost ili njegovi pratioci te se Iznajmljivač odriče prava potraživati naknadu štete protiv Agencije. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da prema Općim uvjetima poslovanja Agencije koje gost prihvaća tijekom postupka rezervacije, gost izravno odgovara Iznajmljivaču za bilo kakav oblik prouzročene štete u interijeru ili eksterijeru smještajne jedinice, na okućnici, instalacijama, opremi ili bilo čemu drugom što mu je dano na korištenje. Ukoliko gost nema ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti za štete na imovini iz točke 6.3. ovog ugovora Iznajmljivač će po dolasku gosta zatražiti plaćanje depozita u visini naznačenoj na dokumentu “upitnik” kao garanciju za slučaj eventualnih šteta o čemu je gost upoznat putem Općih uvjeta poslovanja Agencije. Prilikom odlaska gosta, Iznajmljivač je u obvezi pregledati smještajnu jedinicu te ukoliko nije utvrđena nikakva šteta Iznajmljivač je u obvezi vratiti gostu iznos depozita u cijelosti. U slučaju naknadnog utvrđivanja štete nakon odlaska gosta, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za naplatu štete nego ju Iznajmljivač može naplatiti samo izravno od gosta pri čemu će mu Agencija staviti na raspolaganje sve podatke o gostu kojima raspolaže. Gost može sukladno točki 6.3. ovih općih uvjeta umjesto plaćanja depozita sklopiti policu osiguranja kao garanciju od nastanka štete Iznajmljivaču.

6.3. Agencija može gostu, na svojim internet stranicama prije rezervacije termina a u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Agencije koje je gost prihvatio, ponuditi mogućnost sklapanja polica osiguranja kod osiguravajućeg društva od odgovornosti gosta za štete na imovini ( property damage insurance) i/ili policu osiguranja od otkaza (cancelation insurance). Ponuđene police osiguranja ili samo jednu od njih po svom izboru, gost sklapa sa osiguravajućim društvom o čemu će Agencija pravovremeno obavijestiti Iznajmljivača putem internet stranice www.villsy.com za koje Iznajmljivač dobiva pristupne podatke te u tom slučaju Iznajmljivač nema pravo zatražiti plaćanje depozita od gosta sukladno točki 3.6. ovog ugovora a eventualnu štetu Iznajmljivač izravno prijavljuje i naplaćuje od osiguravajućeg društva.

6.4. Smještajna jedinica može biti na raspolaganju Iznajmljivaču za vlastite potrebe ili u smislu pružanja usluge smještaja drugim putem uz uvjet iz točke 7.1. ovih općih uvjeta uz uvjet da Agencija nije obavijestila Iznajmljivača da je napravljena rezervacija za predmetni termin. U slučaju da Agencija ne može raspolagati smještajnom jedinicom iz razloga jer Iznajmljivač krši odredbe ovog Ugovora, odgovornost za izgubljenu dobit te nastale administrativne i sve druge troškove kojima se izložila Agencija, kao i troškove premještanja potvrđenih rezervacija i opcija u cijelosti snosi Iznajmljivač koji ih je dužan platiti u roku od 3 (tri) dana od primitka pisane obavijesti od Agencije.

6.5. Ugovorne strane suglasne su da su u iznosu cijene smještaja uključeni: utrošak struje, vode i plina, interneta, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, boravišnu pristojbu, korištenje pribora i posuda za jelo i kuhanje, kupaonskih ručnika i posteljine (izmjena najmanje jednom tjedno te kod svake promjene gosta) za najveći broj osoba, porez na dohodak te ostale režijske i zakonske obveze Iznajmljivača. Iznajmljivač može ostale troškove naplatiti gostu (npr. kućni ljubimci, grijanje bazena, i sl.) tek ukoliko je prije dolaska gosta o tome isto dogovorio sa Agencijom. Navedene ostale troškove gost iznajmljivaču plaća izravno te Agencija nije odgovorna za plaćanje istih.

6.6. Naknadu za dodatne usluge koje sukladno ugovoru I “upitniku” nisu uključene u cijenu smještaja ( telefon, kuhar, konobar, hrana, piće, dr.) Iznajmljivač izravno ugovara sa gostom i iste naplaćuje izravno od gosta ukoliko nije drugačije ugovoreno. Iznajmljivač je u obvezi sve dodatne usluge naplaćivati prema stvarnoj potrošnji te je dužan pisanim putem pravovremeno obavijestiti Agenciju o takvim dodatnim troškovima ukoliko želi da isti budu registrirani kao dio ugovora.

Članak 7.

7.1. Iznajmljivač se obvezuje Agenciji da će gostima koje uputi Agencija pružiti usluge pod istim uvjetima i cijenama kao i osobama s kojima je neposredno sklopio ugovor o pružanju usluga smještaja. Iznajmljivač ne smije sam ili putem druge Agencije nuditi smještajnu jedinicu pod povoljnijim uvjetima i cijenama od onih koji su ugovoreni ovim ugovorom. Sukladno Općim uvjetima poslovanja Agencije gostu se garantira najniža cijena smještaja. Ukoliko gost prijavi i dostavi dokaz da se bilo gdje ( ponude, web stranice itd.) ista smještajna jedinica nudi po povoljnijoj cijeni od cijene koju nudi Agencija, gost odmah dobiva dodatnih 5% popusta na navedenu najnižu cijenu na trošak Iznajmljivača, a Agencija ima pravo odmah sniziti ugovorenu cijenu na tu povoljniju cijenu o čemu se bez odgode obavještava Iznajmljivač. Ukoliko Iznajmljivač odbije sniziti cijenu na najnižu obvezuje se u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti platiti Agenciji iznos od 5.000,00 kn uvećan za porez na dodanu vrijednost kao ugovornu kaznu zbog nepoštivanja obveza iz ovog ugovora. U slučaju da Iznajmljivač onemogući Agenciji popunjavanje raspoloživih kapaciteta zbog ugovornih obveza prema drugim agencijama koje dovode Agenciju u podređeni položaj odnosno daje drugoj agenciji prednost u popunjavanju ili ekskluzivno pravo popunjavanja, Agencija će odmah po saznanju o istome uputiti pisanu obavijest Iznajmljivaču te će prekinuti sa oglašavanjem i popunjavanjem smještajne jedinice a Iznajmljivač se obvezuje u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti platiti Agenciji iznos od 7.500,00 kn uvećan za porez na dodanu vrijednost kao ugovornu kaznu zbog nepoštivanja obveza iz ovog ugovora.

7.2. Iznajmljivač je u obvezi dati Agenciji na uvid ovjereni cjenik i rješenje o kategorizaciji te ih držati u smještajnoj jedinici na za to zakonom predviđenom mjestu. Iznajmljivač je u obvezi gostu ispostaviti valjani račun za pruženu uslugu smještaja u iznosu ugovorene cijene tjednog najma te prijaviti gosta, platiti boravišnu pristojbu i porez. U pojedinim slučajevima agencija može u ime Iznajmljivača za pružene usluge, zadnji dan konzumacije izdati račun za gosta. Isti taj račun, te račun za posredničku proviziju, biti će dostavljen iznajmljivaču.

Članak 8.

8.2. Agencija obračunava proviziju prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izrade pojedinog računa. Agencija je u obvezi razliku do punog iznosa akontacije proslijediti Iznajmljivaču kao i preostali iznos ugovorene cijene ukoliko ju gost plati izravno Agenciji prije dolaska. Uplate prema Iznajmljivaču će Agencija izvršavati na kunski žiro račun iznajmljivača u roku od 30 dana od dana primitka pojedine uplate od strane gosta ili partnera. Ukoliko ugovoreni iznosi prilikom isplate podliježu dodatnom oporezivanju ili drugim troškovima, iste će snositi Iznajmljivač. Ukoliko je Iznajmljivač ugovorio mogućnost plaćanja preostalog iznosa rezervacije u gotovini, Agencija nije odgovorna za naplatu navedenog iznosa.

8.3. Iznajmljivač i Agencija će cijene za najam smještajne jedinice sporazumno ugovarati prema trenutnom stanju na tržištu u cilju postizanja što veće popunjenosti smještajnog objekta. Nakon postignutog sporazuma oko cijene, ugovorne strane će isti potvrditi pisanim putem na prikladan način. Ugovorena cijena za pružanje usluge smještaja na tjednoj bazi važeća je od trenutka postizanja sporazuma o cijeni do kraja tekuće sezone. Svaka naknadna promjena cijena najma smještajne jedinice će se sporazumno ugovarati uvažavajući obvezu Iznajmljivača iz točke 7.1 ovih općih uvjeta. Nove cijene se neće primjenjivati i nemaju učinak na goste koji su uplatom akontacije izvršili potvrdu rezervacije željenog termina.

Pazin, 1.9.2019.g.